Ramon Llull: Historia y vida

Va néixer a Palma de Mallorca. A la plaça Major de Palma, en el número 5, hi ha una capella que commemora el lloc on va néixer i el probable any de 1232. Va morir probablement també a Palma, el 1316. Està enterrat en una capella lateral, a la esquerra de l'altar alcalde, a l'església de Sant Francesc de Palma. Va viure, doncs, uns 84 anys. Ramon Llull, era fill de pares catalans, que va venir després de la conquesta de Mallorca efectuada per les tropes del rei Jaime I el Conqueridor, a partir de 1229.

Els seus pares havien contribuït econòmicament, i el pare també en les batalles, en la conquesta de Mallorca i van rebre, en contraprestació, propietats a l'illa: el mont Randa, Son Llull prop de Son Rapiña a Palma i unes altres entre elles la casa on va néixer el nostre protagonista. Així va ocórrer amb molts nobles catalans i colons que es van quedar a Mallorca, ja que la majoria dels cavallers i soldats aragonesos i els de Montpeller van tornar als seus respectius territoris al finalitzar el domini de l'illa de Mallorca.  Ramon Llull va ser educat com els altres nens de bona posició social i, probablement des de la infància, entenia i parlava l'àrab, ja que les esclaves i esclaves moros que servien a les cases dels nobles i cavallers la llengua que parlaven era l'àrab. Quan comptava 30 anys, sent el senescal o cap de la casa real del príncep, va tenir una conversió religiosa molt profunda i va abandonar la Cort. El príncep era Jaime, el fill menor del rei Jaime I el Conqueridor que va heretar morir el seu pare, el 1276, el regne de Mallorca i el senyoriu de Montpeller.  Llull va dedicar el resta de la seva vida a la vida espiritual. Va escriure voltant de 300 llibres, dels quals es conserven 265. Va utilitzar quatre llengües. Es van perdre les escrits en provenzal abans de la conversió, i les primeres en àrab, però, afortunadament, es conserven les escrits en català i en llatí.

 

 

Nació en Palma de Mallorca. En la plaza Mayor de Palma, en el nº 5, hay una lápida que conmemora el lugar próximo donde nació y el probable año de 1232. Murió probablemente también en Palma, en 1316. Está sepultado en una capilla lateral, a la izquierda del altar mayor, en la iglesia de San Francisco de Palma. Vivió, pues, unos 84 años.

 Ramon Llull, era hijo de padres catalanes, que vinieron después de la conquista de Mallorca efectuada por las tropas del rey Jaime I el Conquistador, a partir de 1229. Sus padres habían contribuido económicamente, y el padre también en las batallas, en la conquista de Mallorca y recibieron, en contraprestación, propiedades en la isla: el monte Randa, Son Llull próximo a Son Rapiña en Palma y otras entre ellas la casa donde nació nuestro protagonista.

 Así ocurrió con muchos nobles catalanes y colonos que quedaron en Mallorca, pues la mayoría de los caballeros y soldados aragoneses y los de Montpellier, regresaron a sus respectivos territorios al terminar el dominio de la isla de Mallorca.

 Ramon Llull fue educado como los otros niños de buena posición social y, probablemente desde la infancia, entendía y hablaba el árabe, ya que las esclavas y esclavos moros que servían en las casas de los nobles y caballeros la lengua que hablaban era el árabe.

Cuando contaba 30 años, siendo el senescal o jefe de la casa real del príncipe, tuvo una conversión religiosa muy profunda y abandonó la Corte. El príncipe era Jaime, el hijo menor del rey Jaime I el Conquistador que heredó al morir su padre, en 1276, el reino de Mallorca y el Señorío de Montpellier.

 Llull dedicó el resto de su vida a la vida espiritual. Escribió alrededor de 300 libros, de los cuales se conservan 265. Utilizó cuatro lenguas. Se perdieron las escritas en provenzal antes de la conversión, y las primeras en árabe, pero, afortunadamente, se conservan las escritas en catalán y en latín.

 

Born in Palma de Mallorca. In the Plaza Mayor de Palma, at No. 5, there is a gravestone that commemorates the place where he was born and the probable year of 1232. He died probably also in Palma in 1316. He is buried in a side chapel, to the left of the altar Mayor, in the church of San Francisco de Palma. He lived for about 84 years.  Ramon Llull was a son of Catalan parents, who came after the conquest of Mallorca carried out by the troops of King Jaime I the Conqueror, from 1229. His parents had contributed financially, and the father also in the battles, in the conquest of Mallorca and received, in return, properties on the island: Monte Randa, Son Llull near Son Rapiña in Palma and among them the house where our protagonist was born. 

This was the case with many noble Catalans and settlers who stayed in Mallorca, because most of the Aragonese knights and soldiers and those of Montpellier returned to their respective territories when they finished mastering the island of Mallorca.Ramon Llull was educated like the other children in a good social position and, probably from childhood, he understood and spoke Arabic, since the slaves and Moors slaves who served in the homes of the nobles and gentlemen the language they spoke was Arab.

When he was 30 years old, being the seneschal or chief of the royal house of the prince, he had a very deep religious conversion and abandoned the Court. The prince was Jaime, the youngest child of King Jaime I the Conqueror who inherited his father's death in 1276, the kingdom of Mallorca and the Señorío de Montpellier.  Llull dedicated the rest of his life to the spiritual life. He wrote about 300 books, of which 265 are preserved. He used four languages. The texts were lost in Provencal before the conversion, and the first ones in Arabic, but, fortunately, written in Catalan and Latin are preserved.

 

 (Foto:https://www.seemallorca.com/mallorca/people/ramon-llull-father-of-the-catalan-language) 

 

¿Quién  fué realmente Ramón Llull?

Árbol de filosofia del amor de Llull

Se li considera el pare de la llengua catalana, perquè abans d'ell només es van escriure alguns pocs documents en català: el "Fòrum judicum", les "homilies d'Organyà" i alguns altres, de menys rellevància. En actualitat, sobre Ramon Llull es publiquen més treballs científics en idiomes estrangers que en català o castellà.

El fet que el seu sistema general de ciències, que va anomenar "Art", està suportat per una lògica-matemàtica, el converteix en el primer pensador que va desenvolupar una universalitat matemàtica.

Això fascina actualment als investigadors, pensant que va aconseguir assolir coneixements més avançats que els actuals. Ramon Llull va ser el que va construir els primers processadors de la història i va establir les bases de la lògica-matemàtica i de la informàtica actual.

Aquestes ciències van ser descobertes de manera dependent a Ramon Llull, també és veritat, que Llull es va entendre ara molt millor que fa 60 anys, a causa de la lògica-matemàtica i la informàtica.

Gràcies als estudis del filòsof i matemàtic alemany Gottfried Leibniz(1646-1717), a partir de 1666, aquesta idea del llenguatge lulià va ser transformada en un sistema universal susceptible de ser calculat matemàticament.

A continuació, va ser convertit pel matemàtic George Boole (1815-1864)en àlgebra lògica i posteriorment en circuits elèctrics amb portes lògiques per l'enginyer nord-americà Claude Shannon (1916-2001), desembocant en les actuals ciències de la computació i la tecnologia revolucionària que disfrutam en la actualitat. De manera que no és exagerat dir que els avenços de les nostres vides, des de la Medicina fins al mòbil, tenen el seu origen a Ramon Llull. Sense ell, la nostra existència seria diferent.

 

 

Se le considera el padre de la lengua catalana, pues antes de él solo se escribieron algunos pocos documentos en catalán: el “Forum judicum” , las “homilies d’Organyà” y algunos otros, de menos relieve.

  En la actualidad, sobre Ramon Llull se publican más trabajos científicos en idiomas extranjeros que en catalán o castellano. El hecho de que su sistema general de las ciencias, que llamó “Arte”, esté soportado por una lógica – matemática, le hace acreedor de ser el primer pensador que desarrolló una matemática universal. Esto fascina actualmente a los investigadores, pensando que pudo alcanzar conocimientos más avanzados que los actuales.Ramon Llull fue el que  construyó los primeros procesadores de la historia y sentó las bases de la lógica-matemática y de la informática actual. Estas ciencias fueron descubiertas de manera dependiente a Ramon Llull, también es verdad, que a Llull se le entiende ahora mucho mejor que hace 60 años, debido a la lógica-matemática y a la informática.

Gracias a los estudios del filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz (1646-1717), a partir de 1666, esa idea del lenguaje luliano fue transformada en un sistema universal susceptible de ser calculado matemáticamente.

Luego, fue convertido por el matemático George Boole (1815-1864) en álgebra lógica y posteriormente en circuitos eléctricos con puertas lógicas por el ingeniero norteamericano Claude Shannon(1916-2001), desembocando en las actuales ciencias de la computación y la revolución tecnológica que disfrutamos y padecemos en la actualidad. De manera que no es exagerado decir que los adelantos de nuestras vidas, desde la Medicina hasta el teléfono móvil, tienen su origen en Ramon Llull. Sin él, nuestra existencia sería diferente.

 

He is considered the father of the Catalan language, because before him only a few documents were written in Catalan: the "Forum judicum", the "homilies of Organyà" and some others, of less relief.

Currently, more scientific papers on foreign languages ​​than in Catalan or Spanish are published on Ramon Llull. The fact that his general system of sciences, which he called "Art", is supported by logic - mathematics, makes him creditor to be the first thinker who has developed a universal mathematics.

This fascinates the researchers nowadays, thinking that he was able to reach more advanced knowledge than the current ones. Ramon Llull was the one who built the first processors of history and laid the foundations for logic-mathematics and current computer science.

These sciences were discovered in a way dependent on Ramon Llull, it is also true, that Llull is now understood much better than 60 years ago, due to logic-mathematics and computer science. Thanks to the studies of the German philosopher and mathematician Gottfried Leibniz (1646-1717), from 1666, that idea of ​​the language of Leon was transformed into a universal system that could be calculated mathematically.

Then, it was converted by mathematician George Boole (1815-1864) into logic algebra and later on electrical circuits with logic gates by US engineer Claude Shannon (1916-2001), leading to the current computer science and technological revolution that We enjoy and suffer today. So it is not exaggerated to say that the advances of our lives, from Medicine to the mobile phone, have their origin in Ramon Llull. Without him, our existence would be different.

 

 

(Foto:https://www.pinterest.cl/pin/813603488901881195/ )